Speerpunten

Waar gaat de provincie de komende jaren mee aan de slag of actief mee door? De maatschappelijke dialoog leverde 6 speerpunten op. Dit is nog geen uitgewerkt beleid, maar het geeft wel richting aan de toekomst, aan onze uitvoeringsprogramma’s en de nieuwe Omgevingsvisie. Met deze speerpunten en acties gaan we aan de slag:

De provincie maakt Noord-Brabant klaar voor de zelfrijdende auto en coöperatief rijden

Samen met partners geven we een impuls aan de ontwikkeling van autonoom en coöperatief rijden met personen- en vrachtauto’s. Daarbij denken we tevens na over het wegbeheer van de toekomst.

 • Binnen het programma SmartwayZ.NL experimenteren we in de praktijk met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitsdiensten. Zo faciliteren we de ontwikkeling van start-ups binnen het Mobility Lab, schalen we innovaties op binnen de 70 kilometer lange testomgeving MobilitymoveZ.NL en passen we bewezen concepten toe in een Marktplaats voor Mobiliteit.
 • We blijven ons inzetten voor Europese standaardisatie van wet- en regelgeving voor het testen en toelaten van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg.
 • We onderzoeken hoe onze rol als wegbeheerder in de toekomst gaat veranderen door autonoom en coöperatief rijden. Hierin hebben we aandacht voor een andere rolverdeling met marktpartijen, bijvoorbeeld op het gebied van slimme verkeerslichten en voertuigdata. We participeren actief in proefprojecten om te blijven leren op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van onze wegen.

De provincie maakt het openbaar vervoer toekomstbestendig en klaar voor mobiliteit als dienst

We maken ons openbaar vervoerbeleid klaar voor de verschuiving naar mobiliteit als dienst. Eén geïntegreerd systeem waarbij meer maatwerk geboden kan worden, onafhankelijk van de vervoerswijze. Dit doen we door te experimenteren in de praktijk en hier lering uit te trekken voor toekomstige concessies.

 • We scherpen ons huidige ov-beleid aan. Dit start eind 2017 met het inzichtelijk maken van het huidige en toekomstige speelveld. In 2018 werken we dit uit in een strategie voor de concessie van de toekomst.
 • De provincie blijft actief experimenteren met mobiliteit als dienst en met nieuwe vervoersconcepten, ook binnen de huidige concessies. Hierdoor doen we ervaringen op voor nieuwe concessies en leren we van de ervaringen van reizigers in deze transitie.

De provincie stimuleert experimenten in de slimme logistiek en stedelijke distributie

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van binnensteden te verbeteren, moet logistiek en stedelijke distributie slimmer en duurzamer worden. Dat doen we met pilots en meer samenwerking.

 • De provincie stimuleert en faciliteert samen met partners in het programma SmartwayZ.NL experimenten en toepassingen voor slimme logistiek, onder meer op de goederencorridor A67–A58 (bijvoorbeeld d.m.v. platooning, vrachtwagens die als een treintje kunnen rijden).
 • De provincie stimuleert via het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant meer samenwerking tussen logistieke partijen en met kennisinstellingen om de bestaande infrastructuur beter te benutten en de kennisontwikkeling beter af te stemmen op de behoeften van het bedrijfsleven.

De provincie streeft naar een duurzaam mobiliteitssysteem


De provincie blijft duurzame vormen van mobiliteit stimuleren, en gaat duurzaam om met het beheer en onderhoud van onze infrastructuur.
 • Fiets: we leggen voor 2020 vijf snelfietsroutes aan, starten met nog vier andere snelfietsroutes en stimuleren het fietsgebruik via marketing en een werkgeversaanpak.
 • Elektrisch rijden: we investeren in laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. In 2020 moeten er 100.000 elektrische voertuigen in Brabant zijn. En in 2025 moet het volledige openbaar (bus)vervoer in Brabant zero emissie zijn.
 • Infrastructuur: met de Kwaliteitsnota Onderhoud Provinciale Infrastructuur stimuleren we innovatie en verduurzaming. We richten onze infrastructuur zo in dat beheer en onderhoud hiervan uiterlijk in 2050 volledig CO2-neutraal is. Ook vergroten we de uitvoeringskracht door het faciliteren van ontwikkelingen en ambities vanuit de regio.

De provincie stimuleert het toegankelijk maken van data en blijft onderzoek doen naar de behoeften van Brabanders

De komende jaren wordt data steeds belangrijker, o.a. om het verkeer te managen en te stroomlijnen, en om nieuwe diensten mogelijk te maken. Door data toegankelijk te maken én te analyseren, krijgen we meer inzicht in reisgedrag. Daarnaast blijven we met Brabanders in gesprek over reisbehoeften en -wensen.

 • We stellen in 2018 een regionale datastrategie op, zodat ons databeleid klaar is voor de toekomst. Dit doen we in overleg met medeoverheden en het bedrijfsleven.
 • We gaan experimenteren met het openstellen en toepassen van data. We starten met een datadashboard voor de logistieke sector, waarin verschillende bedrijven en overheden onderling data delen.
 • We doen verder onderzoek naar de behoeftes en motivaties van gebruikers: hoe komen zij tot hun reisgedrag en wat betekent dit voor innovaties? We blijven hierover ook in gesprek met Brabanders. Binnen het testtraject MobilitymoveZ.nl betrekken we gebruikers direct bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen.

De provincie gaat nog meer opereren als één overheid, samen met partners

Mobiliteit overstijgt geografische en beleidsinhoudelijke grenzen. Daarom moeten we nog meer samenwerken met andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen.

 • We werken aan de ‘ontschotting’ van het mobiliteitsbudget en verwerken dit in een nieuwe opzet van de begroting voor 2019. Bovendien stemmen we samen met onze partners alle budgetten beter op elkaar af zodat ze efficiënter worden besteed.
 • We zoeken nog meer de verbinding tussen ruimte en mobiliteit door ons verstedelijkingsbeleid te koppelen aan een toekomstvast mobiliteitssysteem. Dit is belangrijk voor de aanpak van de (stedelijke) mobiliteitsopgave in Brabant. We houden daarom vanaf nu twee keer per jaar regionale ontwikkeldagen.

 

You are here