De toekomst begint nu

De wereld van onze mobiliteit verandert in hoog tempo. Over tien, twintig jaar zal mobiliteit in Brabant er heel anders uit zien. Dan stappen we in een zelfrijdende bus of auto, pakken we een e-bike en hebben we één abonnement op mobiliteit. En wordt ons pakketje, besteld via internet, misschien wel bezorgd met een drone.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het verkeer en vervoer in Brabant, en voor de rol van de provincie? Hoe kijken professionals en inwoners hier tegenaan? Om antwoorden te vinden, is de provincie Brabant in de herfst van 2016 een brede maatschappelijke dialoog gestart. We gingen een jaar lang in gesprek met inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden.

Iedereen mocht meedenken en meepraten; de dialoog is breed gevoerd. Het was geen wetenschappelijk of representatief onderzoek. Het doel was om Brabanders bewust te maken van de transitie en van henzelf te horen hoe zij hier over denken en praten. Met allerlei activiteiten zochten we het gesprek op.

Online magazine

Dit online magazine is het eindpunt van de dialoog. Na een jaar van goede gesprekken maken we de balans op: wat zijn de belangrijkste opbrengsten en wat gaan we hiermee doen? Om de resultaten zo concreet mogelijk te maken, hebben we 6 speerpunten geformuleerd. Dit zijn acties waar we mee aan de slag gaan, in lopende programma’s van de provincie, en die we meenemen in de nieuwe Omgevingsvisie van Brabant.

Een jaar lang maatschappelijke dialoog levert een schat aan informatie op. Zelfs dit online magazine is te klein om alles te vertellen. Niet iedere mening of feit die in de dialoog ter sprake is gekomen, vindt u daarom terug. We beperken ons steeds tot de inzichten en conclusies, die er vanuit het perspectief van de provincie het meeste toe doen.

Dat geldt ook voor de pagina’s met opbrengsten. Om een indruk te geven ‘hoe vaak’ we een bepaald argument of sentiment hebben gehoord, moeten we af en toe gebruik maken van termen als ‘veel’ of ‘weinig’. Om dit te staven, vullen we dit aan met (representatieve) kwantitatieve gegevens.

Opbrengsten

Met de dialoog zochten we antwoorden op de tien vraagstukken die we  in de discussiestarter hadden geformuleerd. Verderop in dit magazine zijn de opbrengsten daarvan per vraagstuk te vinden. Uit de dialoog is gebleken dat andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen vergelijkbare vragen hebben, over de transitie naar mobiliteit die steeds meer autonoom wordt en gebaseerd is op diensten. We zitten in dezelfde zoektocht. Daarnaast blijkt uit de dialoog met Brabanders dat zij over het algemeen wel open staan voor innovaties en vernieuwende concepten, maar dat men vaak onbekend is met de mogelijkheden. De gebruiker meenemen blijkt een belangrijke opgave. Dat kan bijvoorbeeld met experimenten in de praktijk, waar we nu mee aan de slag gaan.

Na de dialoog

Ook na het aflopen van de maatschappelijke dialoog, in de herfst van 2017, blijven we nadenken over de toekomst van mobiliteit, over de ontwikkelingen in de techniek en de maatschappij, samen met Brabantse professionals en inwoners. Ook blijven we werken aan een slim en duurzaam mobiliteitssysteem in Brabant. Toekomstbestendig, met een provincie die daar goed op is voorbereid, samen met andere partners en overheden.

Mocht u nog meer willen weten over de maatschappelijke dialoog of over de opbrengst van een specifiek onderwerp of activiteit, kunt u terecht op www.brabant.nl/toekomstmobiliteit.

You are here