Bestuurlijke opgaven worden steeds complexer

8

Mobiliteitsopgaven zijn sterk verweven met andere maatschappelijke opgaven en houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Oplossingen liggen niet op één schaalniveau, bij één bestuurslaag of bij één sector. Dat vraagt een andere manier van samenwerken tussen overheden, maar ook met (nieuwe) marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Wat hebben we geleerd uit de dialoog?

Brabanders verplaatsen zich steeds meer op regionaal niveau: binnen stadsregio’s en tussen steden, met verschillende vervoersmiddelen. Door de opkomst van nieuwe mobiliteitsdiensten krijgen reizigers meer keuzes om een reis te maken. Dat betekent dat overheden (Rijk, provincie, gemeenten) moeten samenwerken op verschillende niveaus en soms wisselende samenwerkingen moeten smeden met maatschappelijke organisaties, private partijen, kennisinstellingen, financiers en inwoners.

Grote en kleinere steden groeien steeds meer aaneen tot één regional daily system en het traditionele onderscheid tussen stad en land vervaagt (zie vraagstuk 9). Het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets neemt toe als er wordt gebouwd in hoge dichtheden of als stedelijke functies (zoals wonen, werken, voorzieningen) meer worden gemengd. Multimodaal denken is nodig: hoe kunnen verschillende vervoersvormen (auto, trein, bus, fiets) beter met elkaar worden verbonden zodat de reiziger optimaal van deur tot deur komt?

Wat betekent dit voor de provincie?

In het voorjaar zijn we in gesprek gegaan met de regio’s tijdens bestuurlijke ontwikkeldagen, om te experimenteren met een andere manier van samenwerken op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Om als één overheid te werken. Ons streefbeeld is een ‘multimodale afweging’. Dat betekent dat we steeds zoeken naar de beste oplossing van A naar B, en minder kijken naar de modaliteiten op zich (zoals fiets of ov). Een multimodale aanpak leidt er ook toe dat beschikbare budgetten efficiënter kunnen worden ingezet.

Afspraken mobiliteit

Klik op de afbeelding om een pdf-bestand te downloaden met de afspraken die zijn gemaakt in de verschillende regio's.

Alle betrokken bestuurders zien de meerwaarde van deze samenwerking. We hebben samen de volgende afspraken gemaakt:

  • De regionale ontwikkeldagen zijn dé plek om (halfjaarlijks) bestuurlijke afspraken te maken over lobby, onderzoeken, experimenten en investeringen tussen de provincie Noord-Brabant en gemeenten. Ook relevante triple helix partners en andere portefeuillehouders kunnen worden uitgenodigd als de inhoudelijke thema’s daar aanleiding toe geven.
  • In december 2017 worden de eerstvolgende vier ontwikkeldagen georganiseerd. Ook in 2018 worden per regio twee ontwikkeldagen georganiseerd. Daarbij sluiten we aan op de reguliere bestuurlijke regiodagen per regio.

Een nieuwe wijze van benadering (multimodaal en integraal) betekent ook dat we op een andere manier naar de financiering van gebiedsopgaven moeten kijken. We werken aan het ontschotten van financieringsstromen en het wegnemen van belemmeringen bij de inzet van bestaande financiële instrumenten. De Programmering Mobiliteit is hiervan een eerste proeve, op weg naar een vernieuwde begrotingsindeling voor mobiliteit per 2019.

You are here